Bukti pelajaran ugama, akademik boleh serentak

Berita Harian, 10 June 1969, Page 10

Bukti pelajaran ugama, akademik boleh serentak – HAJI GHAZALI JAWI

SEKOLAH Izzuddin Shah, sa-buah sekolah menengah ugama untok kanak2 lelaki, telah membuktikan bahawa pelajaran ugama dan akademik boleh di-ajar serentak dengan jaya-nya di sekolah2 ugama.

Tuan Haji Ghazali bin Haji Jawi, Menteri Perta-nian dan Sharikat Ker-jasama yang memulakan projek chubaan itu sa-puloh tahun lalu, sangat sukachita dengan keja-yaan tersebut, ketika be-liau melawat sekolah itu semalam.

Tuan Haji Ghazali me-nubohkan sekolah itu dan juga Sekolah Raja Perem-puan Ta’ayah ketika ia menjadi Menteri Besar Perak dan memulakan pelajaran ugama dan aka-demik di-sekolah2 itu sa-bagai satu projek chu-baan.

“Ada beberapa kera-guan ketika projek itu di-mulakan, tetapi akhir-nya ternyata bahawa chubaan itu berjaya,” ka-ta Haji Ghazali.

Bukti tentang kejayaan itu ia-lah kejayaan che-merlang penuntut2 Seko-lah Izzuddin Shah dalam pepereksaan Sijil Perse-kolahan Malaysia tahun lalu.

Semua sa-kali dari 53 orang penuntut lelaki yang menyertai peperek-saan itu telah lulus. Enam orang dari mereka me-lanjutkan pelaja-ran di-Kolej Islam Pe-taling Jaya.

Sumber:http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/beritaharian19690610-1.2.120